1 07 ส.ค. 2563  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ  อำนวยการ      รับ
2 07 ส.ค. 2563  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ป  อำนวยการ      รับ
3 07 ส.ค. 2563  บัตรข้อสอบรายวิชาเลือก หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551        รับ
4 07 ส.ค. 2563  ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562  อำนวยการ      รับ
5 07 ส.ค. 2563  ทบทวนเรื่องการเดินทางไปราชการของพนักงานขับรถยนต์ราชการ  อำนวยการ      รับ
6 07 ส.ค. 2563  การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ ๒ (๑ ตุล        รับ
7 06 ส.ค. 2563  แนวปฏิบัติการใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2563  อำนวยการ      รับ
8 06 ส.ค. 2563  การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพ        รับ
9 05 ส.ค. 2563  การกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารอบที่ 2 (ระหว่างว  อำนวยการ      รับ
10 05 ส.ค. 2563  การเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าไม้และขอผ่อนผันคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ๒๕๖๓        รับ
11 04 ส.ค. 2563  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา        รับ
12 04 ส.ค. 2563  แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  อำนวยการ      รับ
13 04 ส.ค. 2563  ขอเชิญประชุมผู้บริหารการศึกษา  อำนวยการ      รับ
14 04 ส.ค. 2563  ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  อำนวยการ      รับ
15 04 ส.ค. 2563  ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน  อำนวยการ      รับ
16 04 ส.ค. 2563  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่  อำนวยการ      รับ
17 04 ส.ค. 2563  องค์ประกอบการประเมินศักยภาพในการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.        รับ
18 02 ส.ค. 2563  การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563        รับ
19 30 ก.ค. 2563  ข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2565  อำนวยการ      รับ
20 30 ก.ค. 2563  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2563        รับ
21 30 ก.ค. 2563  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2563        รับ
22 29 ก.ค. 2563  ขอเชิญประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ  อำนวยการ      รับ
23 29 ก.ค. 2563  ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากจังหวัดระนองและมีประวัติอยู่ในสถานที  อำนวยการ      รับ
24 29 ก.ค. 2563  การเบิกจ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในรูปแบบออนไลน์        รับ
25 29 ก.ค. 2563  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2563 (เพิ่มเติม)  อำนวยการ      รับ
26 29 ก.ค. 2563  (แก้ไข) สำรวจแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2563        รับ
27 24 ก.ค. 2563  ขอเรียนเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออนไลน์  อำนวยการ      รับ
28 24 ก.ค. 2563  ประกาศผังที่นั่งสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนว  อำนวยการ      รับ
29 24 ก.ค. 2563  ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการ TO BE NUMBER ONE  อำนวยการ      รับ
30 24 ก.ค. 2563  สำรวจแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2563  อำนวยการ      รับ
31 24 ก.ค. 2563  แจ้งยกเลิกการชะลอการเข้าค่ายพักแรมของนักศึกษา กศน.  อำนวยการ      รับ
32 24 ก.ค. 2563  การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563  อำนวยการ      รับ
33 24 ก.ค. 2563  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลบุคลากร  อำนวยการ      รับ
34 24 ก.ค. 2563  มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย        รับ
35 23 ก.ค. 2563  การสำรวจข้อมูลการลงทะเบียนของสถานศึกษาภาคเรียนที่ 2/2563        รับ
36 18 ก.ค. 2563  การส่งเอกสารสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลการทางการศ        รับ
37 18 ก.ค. 2563  ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่ม  อำนวยการ      รับ
38 18 ก.ค. 2563  หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครั        รับ
39 18 ก.ค. 2563  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ  อำนวยการ      รับ
40 17 ก.ค. 2563  การประชาสัมพันธ์ให้ผู้เดินทางไปพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดระยอง เข้ารับการสอบสวนโรค  อำนวยการ      รับ
41 17 ก.ค. 2563  ขอเสนอแนะแนวทางการปฏิบัิตต่อวัดในสถานการณ์โควิด-19 และการรับมือในอนาคต        รับ
42 14 ก.ค. 2563  การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2563  อำนวยการ      รับ
43 14 ก.ค. 2563  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ค่าหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563(เพิ่มเติม)  อำนวยการ      รับ
44 14 ก.ค. 2563  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ภาคเรียนที่ 1/63 (ครั้งที่ 4)  อำนวยการ      รับ
45 14 ก.ค. 2563  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อผ่าน App:TIP insure ของทิพยประกัน  อำนวยการ      รับ
46 14 ก.ค. 2563  การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด(รายเดือน) และรายงานประมาณการเศรษฐกิจการคลัง  อำนวยการ      รับ
47 14 ก.ค. 2563  รณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย  อำนวยการ      รับ
48 14 ก.ค. 2563  การประุมใหญ่สามัญประจำปี 2562  อำนวยการ      รับ
49 14 ก.ค. 2563  การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคากร สำนักงาน กศน. กศน.ปี พ.ศ.2563        รับ
50 10 ก.ค. 2563  ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ปี 2563  อำนวยการ      รับ
51 10 ก.ค. 2563  กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-net) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563  อำนวยการ      รับ
52 10 ก.ค. 2563  การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับกา  อำนวยการ      รับ
53 10 ก.ค. 2563  รับสมัครสอบแข็งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  อำนวยการ      รับ
54 10 ก.ค. 2563  การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแห        รับ
55 09 ก.ค. 2563  โครงการพลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  อำนวยการ      รับ
56 09 ก.ค. 2563  จัดส่งรายงานสรุปผลการตรวจราชการตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ        รับ
57 08 ก.ค. 2563  แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  อำนวยการ      รับ
58 08 ก.ค. 2563  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564  อำนวยการ      รับ
59 08 ก.ค. 2563  ซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบและปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ  อำนวยการ      รับ
60 08 ก.ค. 2563  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  อำนวยการ      รับ
61 08 ก.ค. 2563  ขอส่งคำสั่งจังหวัดชัยภูมิ        รับ
62 30 มิ.ย. 2563  การจัดการศึกษาต่อเนื่องในรูปแบบกลุ่มใจ ชั้นเรียนและอบรมประชาชน ประเด็นจำนวนชั่วโมงเรียนต่อวันไม่เกิน  อำนวยการ      รับ
63 30 มิ.ย. 2563  การติดตามการรายงานผลการจัดฝึกอบรมเพิ่มเติมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม        รับ
64 29 มิ.ย. 2563  เอกสารแนวทางการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ กศน.ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201  อำนวยการ      รับ
65 29 มิ.ย. 2563  หลักสูตร "พัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก" (Capacity        รับ
66 25 มิ.ย. 2563  แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26มิถุนายน ประจำปี 256        รับ
67 23 มิ.ย. 2563  การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ  อำนวยการ      รับ
68 23 มิ.ย. 2563  แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวั        รับ
69 23 มิ.ย. 2563  การปฐมนิเทศการเปิดเทอมวันแรกของนักศึกษา กศน.  อำนวยการ      รับ
70 23 มิ.ย. 2563  การประดับพระบรมฉายาลักษณ์  อำนวยการ      รับ