1 01 ก.ค. 2565  รายงานผลการดำเนินงาน กศน.ตำบล/แขวง ตามมาตรฐาน  อำนวยการ      รับ
2 01 ก.ค. 2565  การขับเคลื่อนนโยบายการขจัดความยากจน        รับ
3 29 มิ.ย. 2565  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการฯ        รับ
4 29 มิ.ย. 2565  ขอส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  อำนวยการ      รับ
5 28 มิ.ย. 2565  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาฯ  อำนวยการ      รับ
6 28 มิ.ย. 2565  การขอรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของผู้ประกันตน ประจำปี 2565  อำนวยการ      รับ
7 28 มิ.ย. 2565  ขอเชิญร่วมอนุโทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2565  อำนวยการ      รับ
8 28 มิ.ย. 2565  ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดชัยภูมิ  อำนวยการ      รับ
9 28 มิ.ย. 2565  ขอเชิญร่วมการอบรมโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีฯ        รับ
10 27 มิ.ย. 2565  ขอเลื่อนประชุมผู้บริหารการศึกษาฯ        รับ
11 24 มิ.ย. 2565  โครงการแสดงนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ  อำนวยการ      รับ
12 24 มิ.ย. 2565  ขอให้ส่งแผนการให้บริการส่งเสริมการอ่าน  อำนวยการ      รับ
13 24 มิ.ย. 2565  การประกวดบทความโครงการคลังความรู้ กศน.เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  อำนวยการ      รับ
14 24 มิ.ย. 2565  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "เผยแพร่บทเรียนความสำเร็จของ กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยมฯ        รับ
15 23 มิ.ย. 2565  ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ        รับ
16 22 มิ.ย. 2565  บัตรข้อสอบรายวิชาเลือก หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  อำนวยการ      รับ
17 22 มิ.ย. 2565  การจัดงานเปิดตัว (Kick Off) งาน"สูงวัย ใจสมาร์ท)  อำนวยการ      รับ
18 22 มิ.ย. 2565  ขอความร่วมมือดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย  อำนวยการ      รับ
19 22 มิ.ย. 2565  แจ้งสถานศึกษาเสนอความต้องการหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/65  อำนวยการ      รับ
20 22 มิ.ย. 2565  ขอเชิญประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ        รับ
21 21 มิ.ย. 2565  ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ        รับ
22 21 มิ.ย. 2565  การชะลอการอนุมัติให้สมาชิกได้รับสวัสดิการโครงการสวัสดิการ 40/75        รับ
23 20 มิ.ย. 2565  การอบรมหลักสูตร "การสร้างเว็บข้อมูลความรู้ชุมชน"  อำนวยการ      รับ
24 20 มิ.ย. 2565  นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน พ.ศ. 65  อำนวยการ      รับ
25 20 มิ.ย. 2565  การรายงานผลการดำเนนงานตัวชี้วัดฯ        รับ
26 16 มิ.ย. 2565  โครงการรางวัลคุณธรรมอวอร์ด 2564  อำนวยการ      รับ
27 16 มิ.ย. 2565  แผนปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำเดือน กรกฎาคม 2565  อำนวยการ      รับ
28 16 มิ.ย. 2565  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 65 กิจกรรมภาษาต่างประเทศ  อำนวยการ      รับ
29 16 มิ.ย. 2565  การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนา        รับ
30 15 มิ.ย. 2565  ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร  อำนวยการ      รับ
31 15 มิ.ย. 2565  ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  อำนวยการ      รับ
32 15 มิ.ย. 2565  ขอเชิญร่วมโครงการแบรมอาสาสมัคร กศน.        รับ
33 14 มิ.ย. 2565  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ        รับ
34 14 มิ.ย. 2565  สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการรับดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์เรียนรู้และการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย  อำนวยการ      รับ
35 14 มิ.ย. 2565  แนงทางรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก        รับ
36 13 มิ.ย. 2565  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมอาสาสมัคร กศน.สู่การศึกษาตลอดชีวิต  อำนวยการ      รับ
37 13 มิ.ย. 2565  ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  อำนวยการ      รับ
38 13 มิ.ย. 2565  การตรวจราชการเพื่อขับเคลื่อนติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที  อำนวยการ      รับ
39 10 มิ.ย. 2565  ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากฯ  อำนวยการ      รับ
40 09 มิ.ย. 2565  ประกาศผลการคัดเลือก กศน.ต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยมฯ        รับ
41 09 มิ.ย. 2565  ประกาศผลการคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยมฯ  อำนวยการ      รับ
42 09 มิ.ย. 2565  ชี้แจงเรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดทำเสื้ออาสาสมัคร กศน.  อำนวยการ      รับ
43 09 มิ.ย. 2565  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการฯ  อำนวยการ      รับ
44 09 มิ.ย. 2565  รายานข้อมูลแบบพิมพ์หลักฐานทางการศึกษา  อำนวยการ      รับ
45 09 มิ.ย. 2565  ขอความร่วมมือประเมินตนเองเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  อำนวยการ      รับ
46 09 มิ.ย. 2565  ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 65        รับ
47 08 มิ.ย. 2565  การดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565        รับ
48 08 มิ.ย. 2565  ขอเชิญร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU        รับ
49 08 มิ.ย. 2565  รายงานข้อมูลการลงทะเบียนเรียนตามนโยบายฯ        รับ
50 08 มิ.ย. 2565  ขอเลื่ิอนการอบรม อาสาสมัคร กศน. พ.ศ. 2565  อำนวยการ      รับ
51 08 มิ.ย. 2565  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อำนวยการ      รับ
52 08 มิ.ย. 2565  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อำนวยการ      รับ
53 08 มิ.ย. 2565  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อำนวยการ      รับ
54 08 มิ.ย. 2565  การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา ละผู้มีคุณูปการ เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ปี 65        รับ
55 08 มิ.ย. 2565  การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา ละผู้มีคุณูปการ เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ปี 65        รับ
56 07 มิ.ย. 2565  ขอเชิญร่วมการประกวด เนื่องในงานมหกรรมวันสุนทรภู่ ปี 65  อำนวยการ      รับ
57 07 มิ.ย. 2565  แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิ.ย.65        รับ
58 06 มิ.ย. 2565  การให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ        รับ
59 06 มิ.ย. 2565  ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ        รับ
60 06 มิ.ย. 2565  ขอความร่วมือตอบแบบสำรวจฯ        รับ
61 01 มิ.ย. 2565  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ        รับ
62 01 มิ.ย. 2565  การอบรมพัฒนาแนวทางสนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  อำนวยการ      รับ
63 01 มิ.ย. 2565  กำหนดการปฏิบัติงานการสอบและการส่งข้อมูลรายชื่อผู้เข้าสอบ N-Net ครั้งที่ 1/65  อำนวยการ      รับ
64 01 มิ.ย. 2565  แนวทางการดำเนินงานและรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน 4 มิติ  อำนวยการ      รับ
65 01 มิ.ย. 2565  ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนฯไตรมาส2/2565  อำนวยการ      รับ
66 01 มิ.ย. 2565  ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินกระทรวงศึกาาธิการ ปี 65  อำนวยการ      รับ
67 01 มิ.ย. 2565  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอฯ  อำนวยการ      รับ
68 01 มิ.ย. 2565  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม อาสาสมัคร กศน. 65        รับ
69 31 พ.ค. 2565  การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดทำเสื้ออาสาสมัคร กศน.        รับ
70 31 พ.ค. 2565  เผยแพร่ผังการออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนฯ  อำนวยการ      รับ