1 18 ก.พ. 2563  ประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่อง การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562  อำนวยการ      รับ
2 18 ก.พ. 2563  การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อย้ายและเปลี่ยนตำแหน่ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาน  อำนวยการ      รับ
3 18 ก.พ. 2563  การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกีฬา กศน. เกมส์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563        รับ
4 17 ก.พ. 2563  การส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย        รับ
5 16 ก.พ. 2563  การจัดสรรเงินให้กู้ยืมเงินหมุนเวียนเเพื่อการแแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการประขำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  อำนวยการ      รับ
6 16 ก.พ. 2563  ประชาสัมพันธ์การให้กู้ยืมเงินหมุนเวียนเเพื่อการแแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  อำนวยการ      รับ
7 16 ก.พ. 2563  ขอเชิญเข้าร่วม "กศน.เกมส์" ครั้งที่ 5 จังหวัดอุบลราชธานี  อำนวยการ      รับ
8 16 ก.พ. 2563  ขอให้จัดส่งรายงานการหักเงิน/บัญชี เงินรายได้สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2562  อำนวยการ      รับ
9 16 ก.พ. 2563  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรในการจัดกระบวนการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทร  อำนวยการ      รับ
10 16 ก.พ. 2563  การขับเคลื่อนการงดใช้พลาสติก  อำนวยการ      รับ
11 16 ก.พ. 2563  สำรวจข้อมูลภาคีเครือข่าย ประจำปี 2563 ผ่านระบบออนไลน์ DMIS        รับ
12 14 ก.พ. 2563  ขอเชิญประชุมชี้แจง โครงการ "ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด" ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสย  อำนวยการ      รับ
13 14 ก.พ. 2563  ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  อำนวยการ      รับ
14 14 ก.พ. 2563  การประเมินคัดเลือก กศน. ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม  อำนวยการ      รับ
15 14 ก.พ. 2563  ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ        รับ
16 11 ก.พ. 2563  สรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสรา้ง Smart Farmer ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 25        รับ
17 07 ก.พ. 2563  สรุปผลการประชุม มติที่ประชุมและข้อสั่งการ การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน โครงการปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝ  อำนวยการ      รับ
18 07 ก.พ. 2563  ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมา  อำนวยการ      รับ
19 07 ก.พ. 2563  โครงการ "ผู้ว่าพาเข้าวัด พัฒนาจิต ชีวิตเป็นสุข" จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2563  อำนวยการ      รับ
20 07 ก.พ. 2563  รายงานผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2562        รับ
21 07 ก.พ. 2563  การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น  อำนวยการ      รับ
22 07 ก.พ. 2563  การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง  อำนวยการ      รับ
23 07 ก.พ. 2563  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม โครงการเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬา สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ  อำนวยการ      รับ
24 07 ก.พ. 2563  ขอส่งคำสั่งสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ        รับ
25 06 ก.พ. 2563  การดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกหระบบโรงเรียน (N-Net) ครั้งที่ 2 ปีการศึก        รับ
26 06 ก.พ. 2563  ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  อำนวยการ      รับ
27 06 ก.พ. 2563  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา        รับ
28 03 ก.พ. 2563  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  อำนวยการ      รับ
29 03 ก.พ. 2563  ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  อำนวยการ      รับ
30 03 ก.พ. 2563  ซักซ้อมการเสนอหนังสือราชการ  อำนวยการ      รับ
31 03 ก.พ. 2563  ระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยการบรรเลงดุริยางค์ในพระราชพิธีหรือพิธีการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  อำนวยการ      รับ
32 03 ก.พ. 2563  ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงศูนรย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  อำนวยการ      รับ
33 03 ก.พ. 2563  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกาศดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  อำนวยการ      รับ
34 03 ก.พ. 2563  ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  อำนวยการ      รับ
35 03 ก.พ. 2563  การสำรวจ ยืนยันและเสนอแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตป้องกันภาวะซึมเศร้าและส่งเสริมภาวะพฤฒิพลัง ปร        รับ
36 31 ม.ค. 2563  ส่งประกาศกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มนครชัยบุรินทร์        รับ
37 31 ม.ค. 2563  ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ        รับ
38 30 ม.ค. 2563  การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019  อำนวยการ      รับ
39 30 ม.ค. 2563  รับสมัครคักเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชกา        รับ
40 29 ม.ค. 2563  เชิญประชุมการดำเนินการจัดการทดสอบทางการสึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (ืN-Net) ครั้งที่        รับ
41 28 ม.ค. 2563  ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปี 2562 ภาคเรียนที่ 2  อำนวยการ      รับ
42 28 ม.ค. 2563  ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน "กีฬา กศน. อีสาน เกมส์ E-san ONIE Games"        รับ
43 27 ม.ค. 2563  ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการกีฬา "กศน. เกมส์ 2563  อำนวยการ      รับ
44 27 ม.ค. 2563  การประชุมกลุ่มงานสวนพฤกษศาสตร์        รับ
45 24 ม.ค. 2563  ขอเชิญเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬา (นักกีฬา) สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ        รับ
46 22 ม.ค. 2563  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเครือข่ายประกันสังคม ตามมาตรา 40  อำนวยการ      รับ
47 22 ม.ค. 2563  ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  อำนวยการ      รับ
48 22 ม.ค. 2563  ส่งหนังสือให้ห้องสมุดประชาชน  อำนวยการ      รับ
49 22 ม.ค. 2563  โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563        รับ
50 21 ม.ค. 2563  (แก้ไข) ขอแจ้งกำหนดการแข่งขัน กศน. เกมส์ ครั้งที่ 5        รับ
51 20 ม.ค. 2563  ขอแจ้งกำหนดการแข่งขัน กศน. เกมส์ ครั้งที่ 5        รับ
52 20 ม.ค. 2563  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ        รับ
53 20 ม.ค. 2563  เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ  อำนวยการ      รับ
54 20 ม.ค. 2563  ขอความร่วมมือให้หน่วยงานดำเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งช่าติ  อำนวยการ      รับ
55 20 ม.ค. 2563  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการในการเรียนรู้ อบรมออนไลน์ สำหรับผู้เรียน/ผู้รับบริการ        รับ
56 17 ม.ค. 2563  ส่งคำสั่งสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ  อำนวยการ      รับ
57 17 ม.ค. 2563  ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทวงศึกษาธิการ        รับ
58 14 ม.ค. 2563  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการของครู กศน. ใยนการฝึกอบรมภาษาจีน  อำนวยการ      รับ
59 14 ม.ค. 2563  การดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษาฯอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ  อำนวยการ      รับ
60 14 ม.ค. 2563  การขอรับสวัสดิการ 04/75 ของสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส. กรณีประสบปัญหาในการดำรงชีพ        รับ
61 13 ม.ค. 2563  การประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกข้อสอบพร้อมจัดพิมพ์ต้นฉบับวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีกา  อำนวยการ      รับ
62 13 ม.ค. 2563  ประชาสัมพันธ์ประกันสังคม มาตรา 40        รับ
63 10 ม.ค. 2563  เชิญประชุม  อำนวยการ      รับ
64 10 ม.ค. 2563  การรายงานผลการดำเินงานการจัด กศน. สำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562  อำนวยการ      รับ
65 10 ม.ค. 2563  ขอความอนุเคราะหืตอบแบบสอบถามเรื่องความต้องการของครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประจำ  อำนวยการ      รับ
66 10 ม.ค. 2563  แต่งตั้งคณะทำงาน ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรประจำนิทรรศการ งานประจำเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาด ประจำปี 2562  อำนวยการ      รับ
67 10 ม.ค. 2563  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม " กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ กศน. เกมส์" สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ        รับ
68 09 ม.ค. 2563  การดำเนินงานภารกิจงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน  อำนวยการ      รับ
69 09 ม.ค. 2563  การประชุมปฏิบัติการคัดเลือกข้อสอบพร้อมจัดพิมพ์ต้นฉบับวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึก  อำนวยการ      รับ
70 09 ม.ค. 2563  บัตรข้อสอบรายวิชาเลือก หลักสูตรการสึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551        รับ