1 15 ต.ค. 2564  ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีได้รับคุณวุฒิเพิ่  อำนวยการ      รับ
2 15 ต.ค. 2564  ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564        รับ
3 14 ต.ค. 2564  หลักเกณฑ์ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดฯ        รับ
4 12 ต.ค. 2564  มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ  อำนวยการ      รับ
5 12 ต.ค. 2564  ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  อำนวยการ      รับ
6 12 ต.ค. 2564  ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดชัยภูมิ  อำนวยการ      รับ
7 12 ต.ค. 2564  ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  อำนวยการ      รับ
8 12 ต.ค. 2564  ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  อำนวยการ      รับ
9 12 ต.ค. 2564  ขอข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดบันทึกและทำเนียบผู้บริหาร ประจำปี พ.ศ. 2565  อำนวยการ      รับ
10 12 ต.ค. 2564  ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดชัยภูมิ  อำนวยการ      รับ
11 11 ต.ค. 2564  การจัดทำข้อตำลงในการพัฒนางานPA        รับ
12 08 ต.ค. 2564  เชิญประชุมปฎิบัติการตรวจกระดาษคำตอบรายวิชาเลือก 1/2564        รับ
13 07 ต.ค. 2564  ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564        รับ
14 07 ต.ค. 2564  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม        รับ
15 07 ต.ค. 2564  ขอส่งสำเนาคำสั่งและสำเนาประกาศจังหวัดชัยภูมิ        รับ
16 07 ต.ค. 2564  การจัดสรรอัตราจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  อำนวยการ      รับ
17 07 ต.ค. 2564  ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดชัยภูมิ        รับ
18 06 ต.ค. 2564  โครงสร้างรหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565        รับ
19 06 ต.ค. 2564  การขอรับงบประมาณกรณีประสบอุทกภัย        รับ
20 06 ต.ค. 2564  แจ้งความประสงค์ขอย้ายพื้นที่การปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญาฯ        รับ
21 06 ต.ค. 2564  การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.2/2564        รับ
22 06 ต.ค. 2564  การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้กับนักศึกษา กศน.        รับ
23 06 ต.ค. 2564  ขอส่งสำเนาหนังสือ  อำนวยการ      รับ
24 06 ต.ค. 2564  เชิญประชุมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกโรงเรียน  อำนวยการ      รับ
25 06 ต.ค. 2564  การสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ กศน.  อำนวยการ      รับ
26 06 ต.ค. 2564  การจัดกิจกรรมน้อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ต.ค.64        รับ
27 05 ต.ค. 2564  การดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N-Net)1-64  อำนวยการ      รับ
28 04 ต.ค. 2564  ขอส่งสำเนาหนังสือ        รับ
29 01 ต.ค. 2564  การรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 64  อำนวยการ      รับ
30 01 ต.ค. 2564  ซักซ้อมการบริหารจัดการการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2564        รับ
31 30 ก.ย. 2564  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการคัดเลือกเขารับการอบรมหักสูตรการพัฒนาทักษะและสมรรถนะครู        รับ
32 30 ก.ย. 2564  การรับฝากนักศึกษาฝากสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564        รับ
33 30 ก.ย. 2564  ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ        รับ
34 30 ก.ย. 2564  ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ        รับ
35 30 ก.ย. 2564  การส่งรายงานกาประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีงบประมาณ 2564        รับ
36 30 ก.ย. 2564  การรับฝากนักศึกษาฝากสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564        รับ
37 30 ก.ย. 2564  ของดรับนักศึกษาฝากสอบฯ        รับ
38 29 ก.ย. 2564  การพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564        รับ
39 28 ก.ย. 2564  การดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)        รับ
40 28 ก.ย. 2564  การดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)        รับ
41 23 ก.ย. 2564  ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  อำนวยการ      รับ
42 23 ก.ย. 2564  การขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน        รับ
43 23 ก.ย. 2564  แจ้งเวียนการสนับสนุนการลงลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมาย        รับ
44 22 ก.ย. 2564  ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  อำนวยการ      รับ
45 22 ก.ย. 2564  การรับฝากนักศึกษาฝากสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564        รับ
46 21 ก.ย. 2564  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  อำนวยการ      รับ
47 21 ก.ย. 2564  เร่งรัดการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุของส่วนราชการ        รับ
48 21 ก.ย. 2564  ขอเชิญร่วมทำบุญในการถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย 2564  อำนวยการ      รับ
49 21 ก.ย. 2564  การรับฝากนักศึกษาฝากสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  อำนวยการ      รับ
50 21 ก.ย. 2564  การรับฝากนักศึกษาฝากสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  อำนวยการ      รับ
51 21 ก.ย. 2564  ขอส่งสำเนาคำสั่งและประกาศจังหวัดชัยภูมิ        รับ
52 20 ก.ย. 2564  ขออนุญาตฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า        รับ
53 20 ก.ย. 2564  การรับฝากนักศึกษาฝากสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  อำนวยการ      รับ
54 20 ก.ย. 2564  การรับฝากนักศึกษาฝากสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  อำนวยการ      รับ
55 20 ก.ย. 2564  การรับฝากนักศึกษาฝากสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  อำนวยการ      รับ
56 20 ก.ย. 2564  การรับฝากนักศึกษาฝากสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  อำนวยการ      รับ
57 20 ก.ย. 2564  การรับฝากนักศึกษาฝากสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  อำนวยการ      รับ
58 20 ก.ย. 2564  การรับฝากนักศึกษาฝากสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  อำนวยการ      รับ
59 20 ก.ย. 2564  การรับฝากนักศึกษาฝากสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564        รับ
60 16 ก.ย. 2564  สำรวจรายชื่อนักศึกษา กศน. ที่มีความประสงค์จะรับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไป  อำนวยการ      รับ
61 15 ก.ย. 2564  ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ        รับ
62 15 ก.ย. 2564  สำรวจนักศึกษา กศน.ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19        รับ
63 15 ก.ย. 2564  การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน        รับ
64 14 ก.ย. 2564  รายงานผลการดำเนินงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 2564  อำนวยการ      รับ
65 14 ก.ย. 2564  การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2564  อำนวยการ      รับ
66 14 ก.ย. 2564  มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน        รับ
67 13 ก.ย. 2564  การสั่งจองสมุดบันทึก(ไดอารี่) ประจำปี 2564        รับ
68 10 ก.ย. 2564  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมการอภิปราย  อำนวยการ      รับ
69 10 ก.ย. 2564  ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม  อำนวยการ      รับ
70 10 ก.ย. 2564  ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดชัยภูมิ  อำนวยการ      รับ