1 26 ต.ค. 2563  ขอเชิญประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ  อำนวยการ      รับ
2 26 ต.ค. 2563  การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  อำนวยการ      รับ
3 26 ต.ค. 2563  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)  อำนวยการ      รับ
4 26 ต.ค. 2563  การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2563  อำนวยการ      รับ
5 26 ต.ค. 2563  เชิญประชุมเชิงปฏิบัติตรวจนับกระดาษคำตอบรายวิชาบังคับ และตรวจกระดาษคำตอบรายวิชาเลือกภาคเรียนที่ 1 ปีก        รับ
6 26 ต.ค. 2563  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียร        รับ
7 22 ต.ค. 2563  ขอให้สำรวจความต้องการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของผู้ประกันตน        รับ
8 22 ต.ค. 2563  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  อำนวยการ      รับ
9 22 ต.ค. 2563  การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ สั        รับ
10 21 ต.ค. 2563  การจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอด        รับ
11 20 ต.ค. 2563  แนวทางการประเมินการดำเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน. ประจำปีการศึกษา 2563  อำนวยการ      รับ
12 20 ต.ค. 2563  การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการฯ        รับ
13 20 ต.ค. 2563  การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563        รับ
14 19 ต.ค. 2563  การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563 ประปีงบปร  อำนวยการ      รับ
15 19 ต.ค. 2563  การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 - 30 กันยาย  อำนวยการ      รับ
16 19 ต.ค. 2563  อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลฯ  อำนวยการ      รับ
17 19 ต.ค. 2563  ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาใบประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน  อำนวยการ      รับ
18 19 ต.ค. 2563  การเบิกจ่ายค่ายาหรือสารอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังฯ  อำนวยการ      รับ
19 19 ต.ค. 2563  ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลฯ        รับ
20 19 ต.ค. 2563  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย  อำนวยการ      รับ
21 19 ต.ค. 2563  กำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  อำนวยการ      รับ
22 19 ต.ค. 2563  ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิ์บัตรบัณฑิต และโครงการสัมฤทธิบัตร        รับ
23 19 ต.ค. 2563  การสำรวจข้อมูลบุคลากรทางการลูกเสือ สังกัดสำนักงาน กศน.  อำนวยการ      รับ
24 19 ต.ค. 2563  การเพิ่มข้อมูลผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวในฐานะข้อมูลบุคลากรภาครัฐ  อำนวยการ      รับ
25 19 ต.ค. 2563  แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ        รับ
26 15 ต.ค. 2563  ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ        รับ
27 14 ต.ค. 2563  การขอรับเข็มเชดชูเกียรติครู กศน.ประจำปี 2564        รับ
28 12 ต.ค. 2563  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม  อำนวยการ      รับ
29 12 ต.ค. 2563  รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563        รับ
30 09 ต.ค. 2563  การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ        รับ
31 07 ต.ค. 2563  การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน  อำนวยการ      รับ
32 07 ต.ค. 2563  การสำรวจข้อมูลการทำโครงการ/กิจกรรม เรื่อง "โคก หนอง นา" โมเดล  อำนวยการ      รับ
33 07 ต.ค. 2563  ขอเชิญประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2564        รับ
34 06 ต.ค. 2563  ประกาศคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาฯ  อำนวยการ      รับ
35 06 ต.ค. 2563  แต่งตั้งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  อำนวยการ      รับ
36 06 ต.ค. 2563  ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำนวยการ      รับ
37 06 ต.ค. 2563  ขอให้ส่งรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  อำนวยการ      รับ
38 06 ต.ค. 2563  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019        รับ
39 05 ต.ค. 2563  ขอเชิญประชุม  อำนวยการ      รับ
40 05 ต.ค. 2563  ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา        รับ
41 01 ต.ค. 2563  แก้ไขตารางกำหนดกรอบการจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  อำนวยการ      รับ
42 01 ต.ค. 2563  ซ้อมความเข้าใจการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563ไปพลางก่อน        รับ
43 30 ก.ย. 2563  การนิเทศติดตามการจัดกิจกรรม กศน.ครึ่งปีหลัง (ไตรมาสที่ 3 - 4 ) สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ        รับ
44 30 ก.ย. 2563  การจัดสรรอัตราจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564        รับ
45 30 ก.ย. 2563  ขอความร่วมมือจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563  อำนวยการ      รับ
46 30 ก.ย. 2563  การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี        รับ
47 29 ก.ย. 2563  การตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563  อำนวยการ      รับ
48 29 ก.ย. 2563  การพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563        รับ
49 25 ก.ย. 2563  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อจัดซื้อสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ใช้สำหรับการจัดการเรียน  อำนวยการ      รับ
50 25 ก.ย. 2563  การรายงานการพัฒนารายบุคคล IDP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563        รับ
51 23 ก.ย. 2563  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานบุคลากรด้านการรักษาวินัยราชการประจำปีงบประมา        รับ
52 22 ก.ย. 2563  กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั        รับ
53 22 ก.ย. 2563  วันพระราชทานธงชาติไทย        รับ
54 21 ก.ย. 2563  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)รุ่นที่ 13  อำนวยการ      รับ
55 21 ก.ย. 2563  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์  อำนวยการ      รับ
56 21 ก.ย. 2563  การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  อำนวยการ      รับ
57 21 ก.ย. 2563  ขอประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล "ต้านภัยโควิด 19"  อำนวยการ      รับ
58 21 ก.ย. 2563  ขอแจ้งประกาศสำนักงานเลขธิการคุรุสภา  อำนวยการ      รับ
59 21 ก.ย. 2563  ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  อำนวยการ      รับ
60 21 ก.ย. 2563  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563  อำนวยการ      รับ
61 21 ก.ย. 2563  การประเมินผลการดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563        รับ
62 11 ก.ย. 2563  ขอข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดบันทึกและทำเนียบผู้บริหาร ประจำปี 2564        รับ
63 10 ก.ย. 2563  การเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบและพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563        รับ
64 10 ก.ย. 2563  การสั่งจองสมุดบันทึก (ไดารี่ กศน. ปี 2564)        รับ
65 10 ก.ย. 2563  แจ้งเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ        รับ
66 09 ก.ย. 2563  รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019        รับ
67 09 ก.ย. 2563  เชิญประชุมกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N-Net) ครั้งที่ 1 ปีกา  อำนวยการ      รับ
68 09 ก.ย. 2563  การประชุมสัมมนาวิชาการ        รับ
69 08 ก.ย. 2563  ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดชัยภูมิ        รับ
70 01 ก.ย. 2563  โครงการคัดเลือกลูกเสือยุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  อำนวยการ      รับ