1 06 ธ.ค. 2565  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศง 2566 (เพิ่มเติม)  อำนวยการ      รับ
2 06 ธ.ค. 2565  ขอส่งสำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์การสอบถามความเห็น  อำนวยการ      รับ
3 02 ธ.ค. 2565  ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของฯ        รับ
4 02 ธ.ค. 2565  ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษานอกระบบฯ  อำนวยการ      รับ
5 02 ธ.ค. 2565  รายงานข้อมูลผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาฯ        รับ
6 01 ธ.ค. 2565  สรุปผลคะแนนการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ฯ  อำนวยการ      รับ
7 01 ธ.ค. 2565  ขอเชิญประชุมผู้บริหารฯและข้าราชการในสังกัด  อำนวยการ      รับ
8 01 ธ.ค. 2565  ขอเลื่อนการฝึกอบรมลูกเสือฯ        รับ
9 30 พ.ย. 2565  ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  อำนวยการ      รับ
10 30 พ.ย. 2565  การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566  อำนวยการ      รับ
11 30 พ.ย. 2565  การตรวจสานเสพติดในปัสสาวะนักเรียน นักศึกษาใรสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  อำนวยการ      รับ
12 28 พ.ย. 2565  การดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่2/65  อำนวยการ      รับ
13 28 พ.ย. 2565  การมอบรางวัลให้แก่องค์กรส่งเสริมคนดีฯ  อำนวยการ      รับ
14 28 พ.ย. 2565  การป้องกันอุบัติภัยทางถนน  อำนวยการ      รับ
15 28 พ.ย. 2565  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ (ศส.ปชต.) จังหวัดชัยภูมิ  อำนวยการ      รับ
16 28 พ.ย. 2565  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการฯ  อำนวยการ      รับ
17 28 พ.ย. 2565  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566        รับ
18 25 พ.ย. 2565  ยกเลิกระเบียนแสดงผลการประเมินฯ  อำนวยการ      รับ
19 25 พ.ย. 2565  การสำรวจและยืนยันความพร้อมรการจัดอบรมฯ  อำนวยการ      รับ
20 25 พ.ย. 2565  โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความารู้ความเข้าใจฯ  อำนวยการ      รับ
21 23 พ.ย. 2565  แนวทางการเฝ้าระวังสังเกต 7 สัญญานเตือนฯ  อำนวยการ      รับ
22 23 พ.ย. 2565  สรุปโครงการฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566        รับ
23 22 พ.ย. 2565  ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ        รับ
24 21 พ.ย. 2565  การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตาม พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์  อำนวยการ      รับ
25 21 พ.ย. 2565  ขอความอนุเคราะห์สรรหาผู้ที่มีผลงานดีเด่นฯ  อำนวยการ      รับ
26 21 พ.ย. 2565  การคัดเลือกผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2566  อำนวยการ      รับ
27 21 พ.ย. 2565  ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ 2566        รับ
28 15 พ.ย. 2565  ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลากรเข้าร่วมกิจกรรมฯ  อำนวยการ      รับ
29 15 พ.ย. 2565  แนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปี พ.ศ. 2566  อำนวยการ      รับ
30 15 พ.ย. 2565  การสำรวจกลุ่มเป้าหมายการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต  อำนวยการ      รับ
31 15 พ.ย. 2565  ขอความอนุเคราะห์บันทึกข้อมูล กศน.ตำบล ในสังกัด  อำนวยการ      รับ
32 15 พ.ย. 2565  การคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ กศน.ดีเด่นฯ  อำนวยการ      รับ
33 15 พ.ย. 2565  ขอส่งสำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์  อำนวยการ      รับ
34 15 พ.ย. 2565  ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  อำนวยการ      รับ
35 15 พ.ย. 2565  เผยแพร่นามสงเคราะห์ของสำนักงาน กศน.  อำนวยการ      รับ
36 15 พ.ย. 2565  การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษฯ  อำนวยการ      รับ
37 15 พ.ย. 2565  การปิดสถานศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นกรณีพิเศษ        รับ
38 14 พ.ย. 2565  ขอส่งสำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์        รับ
39 11 พ.ย. 2565  การส่งข้อมูลจำนวนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2565        รับ
40 10 พ.ย. 2565  เชิญเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนฯ        รับ
41 10 พ.ย. 2565  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อำนวยการ      รับ
42 10 พ.ย. 2565  ขอข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดบันทึกและทำเนียบผู้บริหาร ประจำปี พ.ศ. 2566  อำนวยการ      รับ
43 10 พ.ย. 2565  แจ้งประชาสัมพันธ์ปฏิทินการทดสอบฯ  อำนวยการ      รับ
44 10 พ.ย. 2565  ขอแจ้งหนังสือ สำนักงานกรมบัญชีกลาง  อำนวยการ      รับ
45 10 พ.ย. 2565  ขอแจ้งหนังสือ สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ        รับ
46 10 พ.ย. 2565  แนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและทำงานวิถีใหม่  อำนวยการ      รับ
47 10 พ.ย. 2565  แจ้งกำหนดระยะเวลายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการของผู้ที่มีวุมิบัตรหรือประกาศนียบัตรจากสถานบันกา  อำนวยการ      รับ
48 09 พ.ย. 2565  การเผยแพร่แลพนำคู่มือการดำเนินงานลูกเสือในสถานศึกษาฯ  อำนวยการ      รับ
49 09 พ.ย. 2565  ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาด้านการศึกษาฯ  อำนวยการ      รับ
50 09 พ.ย. 2565  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน  อำนวยการ      รับ
51 09 พ.ย. 2565  การจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุของพนักงานราชการ        รับ
52 08 พ.ย. 2565  การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมฯ  อำนวยการ      รับ
53 08 พ.ย. 2565  การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ  อำนวยการ      รับ
54 08 พ.ย. 2565  ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566/2567        รับ
55 07 พ.ย. 2565  คู่มือการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  อำนวยการ      รับ
56 07 พ.ย. 2565  ขอเลื่อนประชุมผู้บริหารฯ  อำนวยการ      รับ
57 07 พ.ย. 2565  ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ        รับ
58 03 พ.ย. 2565  การสั่งจองสมุดบันทึก ไดอารี่ พ.ศ. 2566        รับ
59 03 พ.ย. 2565  ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  อำนวยการ      รับ
60 03 พ.ย. 2565  ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ        รับ
61 03 พ.ย. 2565  ขอแจ้งหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ        รับ
62 03 พ.ย. 2565  สำรวจการใช้งานสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมของหน่วยงาน        รับ
63 02 พ.ย. 2565  การรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้และการประกวดฯ  อำนวยการ      รับ
64 02 พ.ย. 2565  การส่งค่าเป้าหมายของสถานศึกษา        รับ
65 01 พ.ย. 2565  โปรแกรมเทียบระดับการศึกษา8.0  อำนวยการ      รับ
66 01 พ.ย. 2565  ขอเชิญประชุมผู้บริหารฯ        รับ
67 31 ต.ค. 2565  รายงานการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยฯ  อำนวยการ      รับ
68 31 ต.ค. 2565  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566  อำนวยการ      รับ
69 31 ต.ค. 2565  รายชื่อสถานศึกษาที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ปี 2566  อำนวยการ      รับ
70 31 ต.ค. 2565  ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่  อำนวยการ      รับ