1 17 ม.ค. 2563  ส่งคำสั่งสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ  อำนวยการ      รับ
2 17 ม.ค. 2563  ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทวงศึกษาธิการ        รับ
3 14 ม.ค. 2563  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการของครู กศน. ใยนการฝึกอบรมภาษาจีน  อำนวยการ      รับ
4 14 ม.ค. 2563  การดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษาฯอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ  อำนวยการ      รับ
5 14 ม.ค. 2563  การขอรับสวัสดิการ 04/75 ของสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส. กรณีประสบปัญหาในการดำรงชีพ        รับ
6 13 ม.ค. 2563  การประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกข้อสอบพร้อมจัดพิมพ์ต้นฉบับวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีกา  อำนวยการ      รับ
7 13 ม.ค. 2563  ประชาสัมพันธ์ประกันสังคม มาตรา 40        รับ
8 10 ม.ค. 2563  เชิญประชุม  อำนวยการ      รับ
9 10 ม.ค. 2563  การรายงานผลการดำเินงานการจัด กศน. สำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562  อำนวยการ      รับ
10 10 ม.ค. 2563  ขอความอนุเคราะหืตอบแบบสอบถามเรื่องความต้องการของครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประจำ  อำนวยการ      รับ
11 10 ม.ค. 2563  แต่งตั้งคณะทำงาน ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรประจำนิทรรศการ งานประจำเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาด ประจำปี 2562  อำนวยการ      รับ
12 10 ม.ค. 2563  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม " กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ กศน. เกมส์" สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ        รับ
13 09 ม.ค. 2563  การดำเนินงานภารกิจงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน  อำนวยการ      รับ
14 09 ม.ค. 2563  การประชุมปฏิบัติการคัดเลือกข้อสอบพร้อมจัดพิมพ์ต้นฉบับวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึก  อำนวยการ      รับ
15 09 ม.ค. 2563  บัตรข้อสอบรายวิชาเลือก หลักสูตรการสึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551        รับ
16 08 ม.ค. 2563  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน        รับ
17 08 ม.ค. 2563  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ค่าหนังสือเรียน  อำนวยการ      รับ
18 08 ม.ค. 2563  ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรงศึกษาธิการ  อำนวยการ      รับ
19 08 ม.ค. 2563  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การวิ่งเพื่อสุขภาพและการกุศล  อำนวยการ      รับ
20 08 ม.ค. 2563  รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยว  อำนวยการ      รับ
21 08 ม.ค. 2563  ส่งสำเนาประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  อำนวยการ      รับ
22 08 ม.ค. 2563  ส่งสำเนาหนังสือปลัดกระทรวงศึกษาธิการ        รับ
23 07 ม.ค. 2563  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างอาคารสำนักงาน กศน. อำเภอศรีวิไล  อำนวยการ      รับ
24 07 ม.ค. 2563  ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563        รับ
25 07 ม.ค. 2563  แนวนโยบายเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่่นใด  อำนวยการ      รับ
26 07 ม.ค. 2563  ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดใหญ่  อำนวยการ      รับ
27 07 ม.ค. 2563  ขอเชิญเข้ารับการอบรม        รับ
28 06 ม.ค. 2563  การจัดผังออกร้านของส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน ในงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2563        รับ
29 06 ม.ค. 2563  ขอเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ประจำปี 2562  อำนวยการ      รับ
30 06 ม.ค. 2563  แต่งตั้งบุคลากรผู้รับผิดชอบและจัดการข้อมูลในระบบบริหารจัดการและสารสนเทศทางการส฿กษานอกระบบและการศึกษา        รับ
31 03 ม.ค. 2563  การใช้ห้องเรียน Google Classroom หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และหลักสูตรการตลาดสำหรับพาณิชย์อิเล็กท        รับ
32 02 ม.ค. 2563  สำรวจความพร้อมของพื้นที่จัดวางจำหน่ายสินค้าจำหน่ายน้ำมัน PT        รับ
33 26 ธ.ค. 2562  การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ประจำปี 2562  อำนวยการ      รับ
34 26 ธ.ค. 2562  ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่ม        รับ
35 26 ธ.ค. 2562  ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนการจัดตั้งห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอแม่อ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน  อำนวยการ      รับ
36 26 ธ.ค. 2562  รายงานการดำเนินงานการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) ปีงบประมาณ 2561  อำนวยการ      รับ
37 26 ธ.ค. 2562  โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยรูปแยยสะเต็มศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 (สวำหรับคร  อำนวยการ      รับ
38 26 ธ.ค. 2562  สำรวจข้อมูลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  อำนวยการ      รับ
39 26 ธ.ค. 2562  การสำรวจข้อมูลคนพิการ        รับ
40 25 ธ.ค. 2562  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนถวายช้างแด่เจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2563        รับ
41 24 ธ.ค. 2562  การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำ  อำนวยการ      รับ
42 24 ธ.ค. 2562  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการยกวัดมาไว้สำนักงาน  อำนวยการ      รับ
43 24 ธ.ค. 2562  รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระด  อำนวยการ      รับ
44 19 ธ.ค. 2562  แก้ไขชื่อกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน        รับ
45 19 ธ.ค. 2562  การตรวจสอบการใช้และจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุของส่วนราชการ  อำนวยการ      รับ
46 19 ธ.ค. 2562  ขอส่งสำเนาหนังสือ        รับ
47 18 ธ.ค. 2562  ขอความอนุเคราะห์สรรหาผู้มีผลงานดีเด่น สาขาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบ  อำนวยการ      รับ
48 18 ธ.ค. 2562  การคตัดเลือกผู้บริหารและข้าราชการครูเพื่อขอรับการสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท  อำนวยการ      รับ
49 18 ธ.ค. 2562  ขอความอนุเคราะห์หลักสูตรการศึกษาอาชีพ กศน.  อำนวยการ      รับ
50 18 ธ.ค. 2562  การสำรวจข้อมูลเด็กเร่ร่อน        รับ
51 18 ธ.ค. 2562  ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัล "ศิลปกร" ประจำปี 2563  อำนวยการ      รับ
52 18 ธ.ค. 2562  ประกาศกำหนดเขตควบคุมไฟป่า        รับ
53 17 ธ.ค. 2562  สำรวจกิจกรรม เพื่อจัดนิทรรศการออกร้านงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดประจำปี 2563  อำนวยการ      รับ
54 17 ธ.ค. 2562  เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "กีฬา กศน. เกมส์ ครั้งที่ 5" สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ  อำนวยการ      รับ
55 17 ธ.ค. 2562  ขอรายชื่อนักกีฬา/นักกรีฑา กีฬา กศน. เกมส์ ครั้งที่ 5 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ        รับ
56 17 ธ.ค. 2562  การจัดต้งกลุ่มไลน์การจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ        รับ
57 16 ธ.ค. 2562  ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการการแสดงผลงานดีเด่นและร่วมเป็นเกียรติในการประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการ สำนักงาน กศ        รับ
58 16 ธ.ค. 2562  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน  อำนวยการ      รับ
59 16 ธ.ค. 2562  แก้ไข ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2563 (สำหรับบางอำเภอที่เปิดเอกสารไม่ได้)  อำนวยการ      รับ
60 16 ธ.ค. 2562  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  อำนวยการ      รับ
61 16 ธ.ค. 2562  ส่งสรุปผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562        รับ
62 13 ธ.ค. 2562  ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2562  อำนวยการ      รับ
63 13 ธ.ค. 2562  ขอเลื่อนกำหนดการ "โครงการขยายฐานเยาวชนจิตอาสาและสรรา้งเยาวชนจิตอาสาในการเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างยั        รับ
64 12 ธ.ค. 2562  แก้ไขคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมวิทยากรกาชาดสำหรับครูและบุ๕ลากร กศน. สำนักงาน กศน.  อำนวยการ      รับ
65 12 ธ.ค. 2562  ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40  อำนวยการ      รับ
66 12 ธ.ค. 2562  เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมวิทยากรกาชาดสำหระบครูและบุคลากร กศน.  อำนวยการ      รับ
67 12 ธ.ค. 2562  ส่งคำสั่งสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ        รับ
68 12 ธ.ค. 2562  ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการการแสดงผลงานดีเด่นและร่วมเป็นเกียรติในการประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการ สำนักงาน ก  อำนวยการ      รับ
69 11 ธ.ค. 2562  คำสั่งคณะกรรมการโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาดสำหรับครูและบุคลากร กศน. สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ  อำนวยการ      รับ
70 11 ธ.ค. 2562  ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  อำนวยการ      รับ