1 27 พ.ค. 2563  ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  อำนวยการ      รับ
2 27 พ.ค. 2563  การปรับลดเวลาและวันทำงาน สำนักงาน สกสค.ชัยภูมิ  อำนวยการ      รับ
3 27 พ.ค. 2563  ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ        รับ
4 25 พ.ค. 2563  ทบทวนแนวทางการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ กศน.ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  อำนวยการ      รับ
5 25 พ.ค. 2563  แจ้งคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ และสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน.  อำนวยการ      รับ
6 25 พ.ค. 2563  แนวทางการเปิด - ปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563        รับ
7 22 พ.ค. 2563  การให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านเครื่องอุป  อำนวยการ      รับ
8 22 พ.ค. 2563  การปรับปรุงข้อมูลนักศึกษาลทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  อำนวยการ      รับ
9 22 พ.ค. 2563  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อนำโดยยุงลายเชิงรุกในพื้นที่        รับ
10 21 พ.ค. 2563  ขอเชิญประชุมผู้บริหารและข้าราชการ ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ        รับ
11 21 พ.ค. 2563  ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลข้าราชการที่มีความใกล้ชิดกับผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้า        รับ
12 20 พ.ค. 2563  ให้ปฏิบัให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน  อำนวยการ      รับ
13 20 พ.ค. 2563  หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือ        รับ
14 18 พ.ค. 2563  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล  อำนวยการ      รับ
15 18 พ.ค. 2563  สำรวจความต้องการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู        รับ
16 18 พ.ค. 2563  ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดชัยภูมิ  อำนวยการ      รับ
17 18 พ.ค. 2563  ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดชัยภูมิ  อำนวยการ      รับ
18 18 พ.ค. 2563  การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563        รับ
19 15 พ.ค. 2563  แจ้งระยะเวลาตามมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคาร  อำนวยการ      รับ
20 15 พ.ค. 2563  ขอส่งสำเนาหนังสือ  อำนวยการ      รับ
21 15 พ.ค. 2563  ขอมอบสิทธิ์์การเข้าเรียนรู้ออนไลน์ให้แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา        รับ
22 14 พ.ค. 2563  ตรวจสอบประวัติอาชญากร        รับ
23 13 พ.ค. 2563  แนวทางการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สังกัด สำนักงาน กศน.(เพิ่มเติม)  อำนวยการ      รับ
24 13 พ.ค. 2563  อบรมหลักสูตรออนไลน์สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา  อำนวยการ      รับ
25 13 พ.ค. 2563  หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  อำนวยการ      รับ
26 13 พ.ค. 2563  การสำรวจข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก        รับ
27 12 พ.ค. 2563  รายงานการปลูกไผ่มงคล ตามโครงการปลูกไผ่เฉลิมพระเกียรติพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ๑๐ เนื่องในวโรกาส        รับ
28 08 พ.ค. 2563  การสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2563  อำนวยการ      รับ
29 08 พ.ค. 2563  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนนิงานในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  อำนวยการ      รับ
30 08 พ.ค. 2563  การถวายผ้ากฐินพระราชทานของสำนักงาน กศน. ประจำปี 2563  อำนวยการ      รับ
31 08 พ.ค. 2563  การปรับลดเวลาและวันทำงาน สำนักงาน สกสค.ชัยภูมิ  อำนวยการ      รับ
32 08 พ.ค. 2563  ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  อำนวยการ      รับ
33 08 พ.ค. 2563  แนวทางการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ กศน. ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  อำนวยการ      รับ
34 08 พ.ค. 2563  สำรวจรายการครุภัณฑ์        รับ
35 06 พ.ค. 2563  นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.  อำนวยการ      รับ
36 06 พ.ค. 2563  ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดชัยภูมิ        รับ
37 05 พ.ค. 2563  การดำเนินการเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563  อำนวยการ      รับ
38 05 พ.ค. 2563  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ (รอบการประเมินครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563        รับ
39 01 พ.ค. 2563  ขอส่งสำเนาหนังสือ  อำนวยการ      รับ
40 01 พ.ค. 2563  ขอส่งสำเนาหนังสือ  อำนวยการ      รับ
41 01 พ.ค. 2563  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา  อำนวยการ      รับ
42 01 พ.ค. 2563  ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อโดยยุงลาย ปี 2563  อำนวยการ      รับ
43 01 พ.ค. 2563  ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป" ประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2563 ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จ  อำนวยการ      รับ
44 01 พ.ค. 2563  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน  อำนวยการ      รับ
45 01 พ.ค. 2563  ขอส่งสำเนาหนังสือ        รับ
46 01 พ.ค. 2563  การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)  อำนวยการ      รับ
47 01 พ.ค. 2563  การขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร  อำนวยการ      รับ
48 01 พ.ค. 2563  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกร  อำนวยการ      รับ
49 01 พ.ค. 2563  แจ้งเลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ        รับ
50 30 เม.ย. 2563  มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการ และการให้บริการประชาชน ในสภาวะวิกฤติ  อำนวยการ      รับ
51 30 เม.ย. 2563  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 เพิ่ม  อำนวยการ      รับ
52 30 เม.ย. 2563  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ปรับแก้)  อำนวยการ      รับ
53 30 เม.ย. 2563  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ(ปรับแก้ไข)        รับ
54 29 เม.ย. 2563  ขอแสดงความชื่นชม  อำนวยการ      รับ
55 29 เม.ย. 2563  ขอเชิญประชุมผู้บริหารและข้าราชการ ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ  อำนวยการ      รับ
56 29 เม.ย. 2563  โครงการปลูกไผ่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10  อำนวยการ      รับ
57 29 เม.ย. 2563  การคัดเลือกนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น"เพชรพัสดุ"ประจำปี 2563        รับ
58 28 เม.ย. 2563  การกำหนดการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑ ป  อำนวยการ      รับ
59 28 เม.ย. 2563  เลื่อนการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม  อำนวยการ      รับ
60 28 เม.ย. 2563  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์        รับ
61 27 เม.ย. 2563  ให้ข้าราชการรักษาในตำแหน่ง  อำนวยการ      รับ
62 27 เม.ย. 2563  การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์        รับ
63 24 เม.ย. 2563  การนิเทศ ติดตามผล และรายงานสรุปผลการนิเทศครึ่งปีแรก ปีงบประมาณ 2563  อำนวยการ      รับ
64 24 เม.ย. 2563  การลดหย่อนการออกเงินสมทบ และการขยายกำหนดการยื่น  อำนวยการ      รับ
65 24 เม.ย. 2563  ขอขอบคุณการสนับสนุนหน้ากากอนามัย  อำนวยการ      รับ
66 24 เม.ย. 2563  ขอขอบคุณการสนับสนุนหน้ากากอนามัย  อำนวยการ      รับ
67 24 เม.ย. 2563  ขอขอบคุณการสนับสนุนหน้ากากอนามัย  อำนวยการ      รับ
68 24 เม.ย. 2563  ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  อำนวยการ      รับ
69 24 เม.ย. 2563  การนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรม กศน. ครึ่งปี (ไตรมาส 3 - 4) สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ  อำนวยการ      รับ
70 24 เม.ย. 2563  แนวทางการปฏิบัติการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล  อำนวยการ      รับ