<
1 05 มี.ค. 2564  การคัดเลือก กศน.ตำบล 5 ดี พรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564        รับ
2 05 มี.ค. 2564  ขอเชิญชวนลงทะเบียนสมัครกิจกรรม"ก้าวท้าใจ Season 3" 100 วัน 100 กิโลเมตร        รับ
3 05 มี.ค. 2564  ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดชัยภูมิ        รับ
4 05 มี.ค. 2564  ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ        รับ
5 05 มี.ค. 2564  ขอเชิญร่วมถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน แด่ พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ.        รับ
6 04 มี.ค. 2564  เชิญเข้าร่วมโครงการ        รับ
7 03 มี.ค. 2564  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามฯ  อำนวยการ      รับ
8 03 มี.ค. 2564  การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เม        รับ
9 03 มี.ค. 2564  ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2  อำนวยการ      รับ
10 03 มี.ค. 2564  การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2564  อำนวยการ      รับ
11 03 มี.ค. 2564  รับชม Facebook live การบรรยายหัวข้อ แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์โควิด 19        รับ
12 02 มี.ค. 2564  เชิญประชุมปฏิบัติการคัดเลือกและจัดทำต้นฉบับข้อสอบรายวิชาเลือกวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 2 ป        รับ
13 02 มี.ค. 2564  โครงการอบรมสร้างองค์ความรู้เพื่อยกระดับสถานศึกษาพอเพียง ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐ        รับ
14 02 มี.ค. 2564  การให้กู้เงิน"โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2564        รับ
15 01 มี.ค. 2564  บัตรข้อสอบรายวิชาเลือก หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  อำนวยการ      รับ
16 01 มี.ค. 2564  สรุปบทเรียนรายวิชาบังคับและบังคับเลือก หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  อำนวยการ      รับ
17 01 มี.ค. 2564  สำรวจข้อมูลการใช้ระบบอินเทอรร์เน็ต โครงการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน        รับ
18 25 ก.พ. 2564  สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ        รับ
19 25 ก.พ. 2564  สำรวจข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/โครงการตามพระราชดำริ  อำนวยการ      รับ
20 25 ก.พ. 2564  คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019        รับ
21 24 ก.พ. 2564  ผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น "ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดนครชัยบุรินทร์ ประจำปี 2563        รับ
22 23 ก.พ. 2564  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวด้านคุ้มครองผู้บริโภค        รับ
23 23 ก.พ. 2564  เชิญประชุมกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N-Net) ครั้งที่ 2 ปีกา        รับ
24 22 ก.พ. 2564  ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  อำนวยการ      รับ
25 22 ก.พ. 2564  การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด  อำนวยการ      รับ
26 22 ก.พ. 2564  รายงานสถิติข้อมูลด้านการส่งเสริมการอ่านฯ ปี 2564  อำนวยการ      รับ
27 22 ก.พ. 2564  ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  อำนวยการ      รับ
28 22 ก.พ. 2564  ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ        รับ
29 19 ก.พ. 2564  ประกาศข้อปฏิบัติในการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ        รับ
30 19 ก.พ. 2564  ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ        รับ
31 19 ก.พ. 2564  ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ        รับ